top of page

Kapittel 8C

Tekst

Håkon søker på jobb.

8C - Håkon søker på jobb
00:00 / 00:00

For litt over et halvt år siden ble Tone skadet i en trafikkulykke, og siden da har hun ikke vært i stand til å jobbe. Normalt ville ikke dette være noe problem, siden NAV vanligvis betaler ut sykepenger når man er sykemeldt. Men uheldigvis hadde hun akkurat sagt opp jobben ved universitetet da hun ble skadet. Planen var å starte egen bedrift, så hun var ikke engang registrert som arbeidssøker på NAV da ulykken skjedde. Nå får hun litt penger fra sosialen, men det er ikke nok til at familien klarer å dekke alle utgiftene. Derfor må Håkon forsøke å øke inntektene ved å finne seg en ekstrajobb.

Han er litt usikker på hvilke type jobber han skal søke på. Han er utdannet som lærer, men siden han allerede har en 100-prosentstilling i kommunen, kan han ikke jobbe ved en annen barne- eller ungdomsskole, for da måtte kommunen betale ham ekstra for overtid. Nå sitter han i stedet og leser annonser og ser om han kan finne noen ledige stillinger som han kan søke på.

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Har du funnet noe som du kan søke på?

Jeg har ikke funnet noe ennå. Kanskje du kan hjelpe meg

å lete?

Skal vi se... Her er en annonse for en vaskejobb. Det er

deltid og de trenger folk til ettermiddagene også. Det

passer vel bra?

En vaskejobb? Akkurat dét tror jeg ikke er noe for meg.

Det må være mulig å finne noe annet.

Hva med denne? 50 prosent stilling i butikk.

Nei, jeg kan umulig jobbe 50 prosent i tillegg til å jobbe

full tid på skolen. Jeg er bare et menneske. Dessuten er

det neppe spesielt godt betalt.

Her! Dette må være midt i blinken! De søker etter en lærer ved norskkursene på universitetet. To kvelder i uka, og du kan til og med bestemme selv når du vil jobbe.

Det høres bedre ut. Få se!

skriver søknad.webp

Lærer i norsk som andrespråk

Universitetet i Tromsø søker etter hjelpelærer i norsk som andrespråk for høstsemesteret 2024.

Arbeidsoppgaver

Undervisning i norsk for internasjonale studenter og ansatte ved Universitetet i Tromsø. Opplæringa er på begynnernivå.

 

Arbeidstid

To kvelder i uka etter klokka 16:00. Arbeidstida kan justeres etter søkerens behov.

Ønskede kvalifikasjoner

Utdannet norsklærer.
Tidligere erfaring med undervisning i norsk som andrespråk.

Arbeidssted:

UiT Norges arktiske universitet, HSL-fak.

Søknadsfrist:

1. mai 2024.

Kontaktperson:

Nora Jensen, kontorsjef IS, HSL- fak.

Tlf.: 77 6X XX XX

Håkon har endelig funnet en jobb som han kan søke på. Han henter laptopen og setter seg ned og skriver en søknad.

Side 194 (hundre-og-nittifire)

Kapittel 8C

Tekst

Søknad

Signatur.png

Side 195 (hundre-og-nittifem)

Håkon Hansen

Steinvegen 29

9013 Tromsø

Tlf.: 95 2X XX XX 

E-post: hakan.hansen@post.no                                                                                                   Tromsø 26.04.2024

UiT Norges arktiske universitet
HSL- fakultetet, Institutt for språkvitenskap

9008 Tromsø

 

SØKNAD PÅ STILLING SOM HJELPELÆRER I NORSK SOM ANDRESPRÅK

Jeg viser til annonsen i Nordlys 15. september og søker med dette stillingen som hjelpelærer ved norskkursene for internasjonale studenter.

Jeg er 43 år og jobber til daglig som lærer i norsk og samfunnsfag ved Kroken ungdomsskole. Jeg har vært ansatt ved skolen siden høsten 2014 og har de siste fire årene hatt fast stilling. Før jeg begynte ved Kroken ungdomsskole, hadde jeg et 3-årig vikariat ved Tromsdalen skole. Der underviste jeg i norsk, engelsk og samfunnsfag. For øvrig praksis, se vedlagt CV.

Jeg er utdannet lærer ved Tromsø lærerhøyskole, med fordypning i norsk, engelsk og samfunnsfag. Jeg har ikke jobbet med norsk som andrespråk tidligere, men siden jeg har lang erfaring som norsklærer, mener jeg dette er en utfordring jeg kunne mestre. Jeg har også undervist i engelsk på begynnernivå.

Jeg er ellers en positiv og samarbeidsvillig person som har lett for å komme i kontakt med folk. Jeg liker å jobbe med mennesker og synes stillingen som hjelpelærer ved norskkursene virker svært spennende og interessant.

Jeg håper på positivt svar fra Dere.

Med vennlig hilsen

Håkon Hansen

Kapittel 8C

Vokabular

Verb

å ansette [άnsete]
å forsøke [fo∫ǿ:ke]
å håpe [hó:pe] på 
å justere [jʉsté:re]
å mestre [méstre]
å registrere [reistré:re]

å si opp [si óp]

å skade [skά:de]

å starte [stά:ʈe]
å søke [sǿ:ke] etter 

å utdanne [ʉ:tdɑne]
å øke [ǿ:ke]

 ´

employ

try
hope for

adjust

handle, master

register
terminate, quit

damage

start

search for

educate

increase

Substantiv

et andrespråk [άndresprok]
en ansatt - ansatte [άnsɑt] - [άnsɑte]

en annonse [ɑnónse]
en arbeidsoppgave [άrbeids-opgɑve]

et arbeidssted [άrbeids-sted]
en arbeidssøker [άrbeids-søker]
ei arbeidstid [άrbeids-ti]
en bedrift [bedríft]
et begynnernivå [bejýnernivo]
et behov [behú:v]
ei deltid [dé:lti]
ei erfaring [ærfά:riŋ]
ei fordypning [fordý:pniŋ]
ei heltid [hé:lti]
ei inntekt [íntekt]
en kontaktperson [kuntάktpæ∫un]

en kvalifikasjon [kvɑlifikɑ∫ú:n]

NAV [nɑ:v]
et nivå [nivó]
ei opplæring [óplæriŋ]
ei overtid [ó:veʈi]

en person [pæ∫ú:n]
en praksis [prάksis]
en prosent [prusént]

et samfunn [sάmfʉn]
et samfunnsfag [sάmfʉnsfɑg]

sosialen [susiά:len]
en stilling [stíliŋ]

sykepenger [sý:kepeŋer]

en søker [sǿ:ker]
en søknad [sǿ:knɑd]
en søknadsfrist [sǿ:knɑdsfrist]

en trafikkulykke [trɑfíkʉlyke]

en type [tý:pe]
en ulykke [ʉ:lyke]
ei utgift [ʉ:tjift]

et vikariat [vikɑriά:t]

 ´

 ´

 

second language
employee - employees
ad, advertisement

job task
workplace
job seeker
working hours
firm, business
introductory level
need
part time
experience
specialization
full time
income
contact person
qualification
(the welfare agency)

level
training, instructions

overtime
person
practice
per cent

society
social science
the public relief

position
sickness benefits 

applicant, seeker

application
application deadline
traffic accident
type
accident
expense
temporary position

fixed
international
positive
cooperative
injured, damaged
on sick leave
three-year
unsure (about)
attached
friendly
additional, general

Adjektiv

fast [fɑst]

internasjonal [ínternɑ∫unɑl]

positiv [pú:sitiv]

samarbeidsvillig [sάmɑrbeidsvilli]

skadet [skά:det]

sykemeldt [sý:kemelt]

treårig/3-årig [tré:ori]

usikker [ʉ:siker] (på)

vedlagt [vé:dlɑkt]
vennlig [vénli]
øvrig [ǿ:vri]

 ´

Andre ord

ellers [éle∫]
neppe [népe]
normalt [nurmά:lt]
svært [svæʈ]
uheldigvis [ʉhéldivis]

otherwise, else
unlikely, probable not normally
very
unfortunately

Uttrykk

dekke utgiftene

det siste året
få se!
godt betalt

ha lett for

ikke engang

i stand til
i tillegg til

i uka
jeg kan umulig
jeg viser til

midt i blinken
skal vi se..
starte egen bedrift

til daglig
til og med

 

 

cover the expenses

the last year
let me see!
well paid

be easy to, easily

not even
able to, capable of

in addition to

a week, per week

I can't possibly
I refer to

spot on, absolutely spot

let's see..
start your own business

daily

even

Visste du?

I Norge er det lav arbeidsledighet, og per februar 2024 var 3,9 % registrert som arbeidssøkere på NAV, og av disse var 2,1 % helt arbeidsledige. I mange sektorer er vi avhengige av å importere arbeiskraft, og da særlig innenfor byggebransjen, helsevesenet, hotellbransjen og varehandelen.

Vandrer.png

Side 196 (hundre-og-nittiseks)

Kapittel 8C

Oppgaver

Oppgave 1:   Øv vokabular I.

trillebår6.webp

Oppgave 2:   Skriv perfektumformene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 3:   Lag passiv-setninger.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Vandrer.png

Side 197 (hundre-og-nittisju)

spørsmålstegn_edited.jpg

les om passiv her!

Kapittel 8C

Oppgaver

Oppgave 4:   Perfektumformer (partisipper) brukt adjektivisk. Fyll inn.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

klikk på meg!

Oppgave 5:   Passiv. Lag spørsmål og start med "når". 

          Eks.:     Audio: - Huset mitt er solgt nå.        Du: - Når ble det solgt?

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

og her kan du sjekke svarene!

1. Når ble de betalt?

2. Når ble det bestemt?

3. Når ble den oversatt?

4. Når ble den publisert?

5. Når ble de gjort?

6. Når ble den skadet?

7. Når ble den skrevet?

8. Når ble han ansatt?

Side 198 (hundre-og-nittiåtte)

Vandrer.png

Kapittel 8C

Oppgaver

Oppgave 6:   Hvordan tror du verbene er?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 7:   Preteritum perfektum. Gjør teksten om til en fortelling i fortid

                       (make the text a story in the past).

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

les om preteritum pefektum her!

Tone har akkurat sagt opp stillingen som professor ved universitetet. Det siste året har hun følt oftere og oftere at hun ikke har så mye mer å gi i jobben. Hun har jobbet som forsker i ti år allerede, men det er to år siden hun publiserte noe sist. Siden hun har vært så lite produktiv, har hun følt ganske mye press den siste tida. Derfor har hun bestemt seg for å slutte i jobben på universitetet og heller finne seg noe annet å gjøre.

Hun og ei venninne har lenge snakket om å starte egen bedrift. Planen er at de skal importere og selge artikler til hus og hjem. De har allerede funnet et lokale som de kan bruke, og de har også vært i kontakt med utenlandske eksportører. Nå gleder hun seg til å prøve noe nytt, og hun håper at bedriften deres vil bli en suksess.

Oppgave 11:   lytteprøve

Side 199 (hundre-og-nittini)

Vandrer.png

Kapittel 8C

Oppgaver

Oppgave 8:   Svar på spørsmålene. Bruk verbene + "akkurat" bak hvert audiospor og svar i

                        preteritum perfektum.

                        

           Eks.:    Audio:  Hvorfor var du så trøtt?              Du:  Jeg hadde akkurat våknet.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

- å våkne

- å spise

- å se filmen

- å selge bilen

- å flytte til et nytt sted

og her er svarene hvis du vil sjekke!

1. Jeg hadde akkurat våknet.

2. Jeg hadde akkurat spist.

3. Jeg hadde akkurat  sett filmen.

4. Jeg hadde akkurat solgt bilen.

5. Jeg hadde akkurat flyttet til et nytt sted.

6.

7.

8.

9.

10.

- å dusje

- å si opp jobben

- å snø

- å jogge

- å komme hjem fra jobb

6. Jeg hadde akkurat dusjet.

7. Jeg hadde akkurat sagt opp jobben.

8. Det hadde akkurat snødd.

9. Jeg hadde akkurat jogget.

10. Jeg hadde akkurat kommet hjem fra jobb.

Oppgave 9. Diktat.

                      en hare = a hare, et ekorn = a squirrel, ei skilpadde = a turtle

Oppgave 9 - Diktat
00:00 / 00:00
Lytt og skriv.jpg

Side 200 (to hundre)

Vandrer.png

Kapittel 8C

Oppgaver

Oppgave 10:   Rollespill. Du har akkurat sagt opp jobben din, og nå leter du etter ny jobb.

                          Klikk på audiosporene og bruk uttrykkene bak hvert audiospor i svarene dine.

1.

- for det meste

2.

- å ha dårlig råd

3.

- å si opp

4.

- dårlig betalt

5.

- sammenlignet med

6.

- minst like mye som

7.

- å jobbe overtid

8.

- sjansene for

9.

- enten ... eller

10.

- å være utdannet som

muntlig øvelse ny.jpg

11.

- ledige stillinger

12.

- å flytte

13.

- å trives

14.

- en heltidsjobb

15.

- å dekke utgiftene

16.

- midt i blinken

17.

- en søknadsfrist (spør!)

18.

- å skynde seg

og her er spørsmålene. klikk på audiosporene, så får du svar!

1.

Hvordan har du det for tida?

2.

Hvorfor er du aldri ute lenger?

3.

Jobber du ikke lenger?

4.

Hvorfor har du sagt opp jobben?

5.

Jeg trodde du fikk ganske godt betalt...

6.

Hvor mye vil du ha betalt, da?

7.

Men hadde du ikke ganske kort arbeidstid?

8.

Har du forsøkt å finne ny jobb?

9.

Hvilken type jobb vil du ha?

10.

Hvorfor er det så vanskelig å finne

noe her?

11.

Har du forsøkt på universitetet?

12.

Så hva har du tenkt å gjøre da?

13.

Er det ikke litt trist å måtte flytte?

14.

Kunne du tenke deg å jobbe deltid?

15.

Men er ikke en deltidsjobb bedre

enn ingenting?

16.

Kunne du forresten være interessert i

å jobbe som morsmålslærer på en

barneskole?

17.

De har en ledig stilling som morsmåls-

lærer ved Bjerkaker barneskole.

Kanskje du kunne søke på denne jobben?

Hus og penger.png

18.

Søknadsfristen er i morgen.

Pil

Side 201 (to-hundre-og-en

Pil
bottom of page